fbpx

Nu kör vi

Den 4 mars 2022 hade vi ett uppstartsmöte för Hjärta Göteborg, då vi tog avstamp och sa: NU KÖR VI! 

Tillsammans är vi en enad kyrka för en helad stad!
När beskedet kom att Göteborgs 400-årsfirande flyttades fram till 2023 på grund av pandemin, blev vi först nedstämda, men snart insåg vi möjligheten i att få två år extra att fortsätta förbereda arbetet med Hjärta Göteborgs olika grenar. Vid denna uppstart samlades många till en grundlig genomgång av vad som ligger framför oss i arbetet med Hjärta Göteborg.

Stefan Hiller, ordförande för GKR tillika domprost i Domkyrkan uttrycker bra vad Hjärta Göteborg är:
”Nu är det en omstart. Den entusiasm som fanns före pandemin ska nu få fortsätta. Många församlingar och samfund i stan bidrar. Genom bön och arbete bidrar vi till en bra plats att leva på. Genom jubileet kom det in ytterligare en aspekt. Det som Hjärta Göteborg har lyft och som är det stora och häftiga är att vi aldrig kan vara nöjda med att leva i en segregerad stad. Vi vill verka för en helad stad. Och vi vill göra det som en enad kyrka för vår stad.”

Ny projektledare
Magnus Nilsson, ny projektledare presenterade sig på mötet. Bor i Västra Frölunda, betraktar sig som en ”sann ekumen”. Har sina rötter i EFS, numera i den Katolska kyrkan och har en hustru som är pingstvän. Han sa att det är med stor ödmjukhet och viss bävan som han går in för att leda detta projekt. Ha med Magnus i era böner!

Hur startade allt?
Bakgrunden till projektet har sin utgångspunkt i den stora flyktingkrisen 2015. När Urban Ringbäck inför jubileet uppsökte bland annat politiker och företrädare för Göteborg & Co visade det sig att de inte hade tänkt in kyrkorna i firandet. Det har nu förändrats och kyrkornas medverkan genom Hjärta Göteborg är numera en självklar del. ”Kanske var det bra att firandet sköts upp, vi har fått tid att landa. Vi har upplevt att Hjärta Göteborg har vuxit fram ur fyra stora kriser: flyktingkrisen 2015, klimatkrisen, coronakrisen och nu det rådande världsläget – om freden i Europa. Många olika lågtryck har sammanfallit. Det vi lärt oss i dessa kriser är vi går samman – i våra familjer och i samhället. Det är en strategisk handling att samlas. Behovet av närhet och tröst har gjort att vi måste samlas.

De olika grenarna inom Hjärta Göteborg.

Mötesplats Hjärta Göteborg:  Mimmi Edin berättar: Under 2021 bjöd vi in till fyra mötesplatser där pastorer, präster, diakoner och volontärer träffades för kunskapsutveckling, gemensam reflektion, nätverkande, samtal och bön. Visionen för Mötesplats Hjärta Göteborg är att församlingar och diakonala organisationer i Göteborg utifrån sin tro och identitet tillsammans ska bidra till en helad stad.

FestgruppenUrban Ringbäck berättar att denna grupp tagit mest stryk under pandemin. Kvar står att Pingsten 2023 går startskottet för det som det sociala spåret arbetat fram. Det blir en fest en på Pingstafton. ”Vi har kvar en preliminärbokning på Scandinavium, men är också öppna för annan plats. Hela den helgen blir också ett tillfälle då vi hoppas på en stor ekumenisk gudstjänst: inne eller ute. Vi kommer informera längs vägen och tar gärna emot inspel från oss alla.

JubileumsbibelnEva Staxäng berättar att tiden är knapp till själva firandet. Festen och det sociala spåret (numera Mötesplats Hjärta Göteborg) kommer ta tid att planera. Viktigt är också att arbeta med hur Mötesplats Hjärta Göteborg på bästa sätt kan fortleva även efter 2023. Av den anledningen läggs inte störst fokus på en utgåva av något slag att dela ut. Men det är inte omöjligt att detta på något sätt kan vävas in i festen.

Bönegruppen: Mats Linde och Emma Boije poängterar att det är viktigt att vi som syskon kommer samman och ber. ”Bönen genomsyrar alla de olika spåren, men vi väljer ändå att ha specifika bönesamlingar. Detta är allas bönesamling och alla är välkomna. Bönesamlingarna i Hjärta Göteborg kommer att inkludera våra olika bönespråk och vi kommer tillsammans i bönen precis som dem vi är”. Emma uppmanar alla att komma på dessa samlingar och också att sprida information om dem. Det kommer att vara öppna samlingar och särskilda samlingar för präster och pastorer kommer att hållas. En pilgrimsvandring med bön för staden kommer att hållas. Mats och Emma, som är sammankallande för bönegruppen har också fått uppdraget att skriva en särskild bön för Hjärta Göteborg.


Till dig som läser det här: be för Hjärta Göteborg, uppmana människor i din närhet att engagera sig i arbetet! Det gäller såväl lokalt i församlingarna som direkt i projektets olika delar.
Kontaktpersoner är:
Bönegruppen – Emma Boije  emmaboije@gmail.com
Festen – Urban Ringbäck urban.ringback@smyrna.se
Mötesplats Hjärta Gbg  – Mimmi Edin mimmi.edin@raddningsmissionen.se

Notera också tiden 5 juni kl 15.00 då vi tillsammans firar en Gudstjänst i Slottsskogen. Mer info kommer om det.

/Magnus Nilsson, projektledare Hjärta Göteborg

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg