fbpx

Se
Göteborgs
unga

Ett projekt med syfte att stärka kyrkornas förmåga att möta unga med psykisk och existentiell ohälsa.

BAKGRUND
Ungdomars psykiska och existentiella hälsa är en av de viktigaste frågorna vi står inför idag. I dagens samhälle finns en stor utsatthet bland ungdomar och behovet av sammanhang och tillhörighet är stort. Enligt statistik lider ungefär en tredjedel av ungdomarna av psykisk ohälsa. Detta kan bero på många faktorer, inklusive höga förväntningar från samhället, bristande stöd från familjen och en känsla av isolering.

Kyrkan kan spela en viktig roll i att stärka ungdomars psykiska och existentiella hälsa genom att erbjuda en trygg och stödjande gemenskap. Kyrkan kan ge stöd till ungdomar som söker svar på existentiella frågor. Kyrkan kan också bidra med resurser och kunskap som hjälper ungdomar att hantera stress, depression och andra psykiska utmaningar.

Om kyrkan skulle tillföras ökad kompetens om psykisk ohälsa och om vad som främjar hälsa skulle det kunna göra stor skillnad för de ungdomar som inte mår bra. Genom att utbilda kyrkans personal och ledare i hur de kan möta och stödja unga människor som mår dåligt kommer de kunna utgöra en än viktigare resurs för ungdomar som lider av psykisk ohälsa. 

ÖVERGRIPANDE MÅL
Projektet ”Se Göteborgs Unga” syftar till att stärka psykisk och existentiell hälsa bland unga som växer upp i Göteborg och dess kranskommuner. Detta görs genom att rusta ledare med kompetens och verktyg för att bemöta och identifiera psykisk ohälsa hos unga som söker sig till Kyrkan. Särskilt fokus ligger på ungdomar i särskilt utsatta områden.

Ett samarbete har inletts med S:t Lukas i Göteborg, en mottagning för psykoterapi, handledning och organisationsutveckling. På så sätt kan vi stärka kyrkans förmåga att möta ungdomar på ett professionellt och effektivt sätt, och ge ungdomar tillgång till kvalitativt stöd och hjälp för sin psykiska och existentiella hälsa. 

MÅLGRUPP
Projektet riktas till alla ungdomar som bor i Göteborg och dess kranskommuner. Vi vill nå en bredd av unga och riktar oss till olika områden i och kring Göteborgs stad. Målsättningen är att nå ut till fler ungdomar än de som redan finns i de existerande kyrkliga verksamheterna i staden. Efter en inledande pilotstudie kan detta samarbete inkludera fler aktörer inom civilsamhället, såsom idrottsklubbar och andra organisationer som samlar många unga.

METOD
Projektet delas in i tre faser:

  1. En första fas som inkluderar en pilotstudie i några utvalda församlingar.

I pilotstudien samarbetar Hjärta Göteborg med S:t Lukas i Göteborg med att inventera beredskapen och förmågan att möta unga med psykisk ohälsa. Baserat på resultaten i denna inventering sätts ett specialkomponerat utbildningspaket ihop. I utbildningen ges en fördjupad kunskap om psykisk ohälsa och deltagarna får lära sig metoder i hur man bemöter en person som visar tecken på att hen inte mår bra. Man lär sig identifiera var de egna gränserna går och när det är dags att ta in extern kompetens. Man får också en övergripande bild över vilka externa resurser som finns i samhället för att enklare kunna guida en ungdom som behöver hjälp.

I samband med pilotstudien kommer S:t Lukas utveckla en handbok för ungdomsledare, församlingsledare etcetera, som ger stöd i arbetet med psykisk ohälsa.

S:t Lukas kommer också stötta vid implementeringen och de kommer även bistå med handledning av personer i församlingarna som deltagit i utbildningen.

Tanken är att en församling som deltagit i denna utbildning och jobbar efter den utvecklade arbetsmodellen ska certifieras av S:t Lukas. På så sätt kan en församling erbjudas en kvalitetsstämpel på att man har specifik kompetens i att möta unga med psykisk ohälsa.

I pilotstudien kommer vi samarbeta med ett antal församlingar med verksamheter riktade till ungdomar som når ut i särskilt utsatta områden och/eller har ett utvecklat samarbete med övriga delar i civilsamhället, t ex idrottsrörelsen.

  1. En andra fas där man följer upp implementeringen och fångar upp feedback från både församlingar och utbildare. 

Utifrån en analys av den första fasen görs sedan anpassningar i programmet. Detta arbete mynnar ut i ett justerat färdigt paket som, i fas 3, kan lanseras på bredare front.

  1. I den tredje fasen planeras en bredare lansering av arbetsmodellen i kyrkor och i bredare lager i civilsamhället.

TIDPLAN

  • Pilotstudie, 1 år med början hösten 2023.
  • Uppföljning, Utvärdering och kvalitetssäkring, 1 år med början hösten 2024
  • Bred lansering i fler kyrkor och i civilsamhället i stort, hösten 2025 och framåt.

KYRKORNAS BIDRAG I PROJEKTET
I kyrkor finns det många barn- & ungdomsaktiviteter, såsom scouting, ungdomsgårdar, musik, körer och mycket annat. 

Kyrkor är ofta en bra plats för ungdomar att verka för en bättre existentiell och psykisk hälsa av flera anledningar. För det första har kyrkor en lång historia av att hantera existentiella frågor och problem som människor kan möta i livet. Kyrkorna har ofta funnits som en plats för själavård och tröst, där människor kan söka stöd och gemenskap när de upplever sorg, svårigheter och utmaningar. Kyrkans erfarenhet av att arbeta med existentiella frågor och problem kan därför bidra till en stark känsla av tillhörighet och stöd för ungdomar som kanske söker efter meningsfullhet och sammanhang i livet.

För det andra kan kyrkan erbjuda en plats för gemenskap, där ungdomar kan få möjlighet att lära känna andra som delar liknande intressen och värderingar. Kyrkans ungdomsgrupper kan också erbjuda en plats för lärande och diskussion kring existentiella och moraliska frågor, vilket kan hjälpa ungdomar att utveckla sin självkänsla och stärka sin förmåga att hantera livets utmaningar. Dessa sociala nätverk kan vara särskilt värdefulla för ungdomar som kämpar med psykiska problem eller existentiella frågor.

Sist men inte minst kan kyrkan erbjuda en trygg och stödjande miljö för ungdomar att utforska sin andlighet och söka efter meningsfullhet och syfte i livet. Kyrkans tro kan hjälpa ungdomar att utveckla en stark känsla av hopp och optimism, som kan vara särskilt viktig när de upplever stress och press i sin vardag.

S:T LUKAS BIDRAG I PROJEKTET
S:t Lukas är en organisation som har lång erfarenhet av att arbeta med existentiella och psykiska hälsoproblem. De erbjuder bland annat samtalsterapi och andra stödinsatser för personer som lider av psykisk ohälsa.

I detta projekt kommer S:t Lukas i Göteborg bidra med sin kompetens och erfarenhet för att stärka församlingarnas förmåga att möta unga med psykiska och existentiella problem på ett professionellt sätt. 

De kommer utbilda ungdomsledare och församlingsledare för att ge dem verktygen och kunskapen som krävs för att kunna ge stöd och hjälp till ungdomar i behov av det.

Utöver detta kommer S:t Lukas i Göteborg även att bidra med sin expertis inom organisationsutveckling. De kommer hjälpa församlingarna att utveckla och förbättra sin verksamhet för att möta behoven hos unga med psykisk ohälsa och existentiella frågeställningar på ett bättre sätt. Det kan inkludera att hjälpa församlingarna att utveckla nya arbetsmetoder och rutiner för att arbeta med unga, eller att ge stöd och råd om hur man kan anpassa befintliga verksamheter för att inkludera ungdomar som kämpar med psykisk och existentiell ohälsa.

Genom S:t Lukas bidrag kommer församlingarna att få både praktisk och teoretisk kunskap för att stärka sin förmåga att hjälpa unga med psykiska och existentiella problem på ett professionellt sätt, samtidigt som de utvecklar sin organisationsförmåga för att möta dessa utmaningar på ett mer effektivt sätt.

VAR MED OCH STÖD PROJEKTET ”SE GÖTEBORGS UNGA”!

Projektet syftar till en stärkt psykisk och existentiell hälsa bland unga i Göteborg och dess kranskommuner och kan bli en modell för hur samverkan mellan olika aktörer kan stärka ungas hälsa. 

Det är kyrkans present till staden. Kyrkorna har genom Hjärta Göteborg som projektägare skapat detta samarbete med S:t Lukas i Göteborg.
 

Vill du vara med och ge till projektet
Det gör ni genom att skänka ett bidrag via bg: 5406-6428 eller via Swish: 123 567 8511 märkt ”Se Göteborgs unga”.

Tillsammans för Göteborg

År 2023 firar Göteborgs stad 400 år. Idag finns över hundra kristna församlingar i Göteborg med en gemensam tro, en gemensam kallelse och ett gemensamt uppdrag.

info@hjartagoteborg.se

Hjärta Göteborg